21 February 2013

การขึ้นทะเบียนวิชาชีพนักกำหนดอาหาร

ปัจจุบันสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยกำหนดหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนวิชาชีพดังนี้
  • เป็นสมาชิกตลอดชีพของสมาคมนักกำหนดอาหาร
  • จบการศึกษาและมีชั่วโมงฝึกงาน หรือประสบการณ์ทำงานตามตาราง
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาอาหารและโภชนาการ มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล 6 ปี
ปริญญาตรี / โท / เอก สาขาอาหารและโภชนาการ โดยได้รับวุฒิดังนี้
  • วท.บ., วท.ม., วท.ด. สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (Nutrition & Dietetics)
  • วท.บ., วท.ม., วท.ด. โภชนศาสตร์, โภชนวิทยา หรือเทียบเท่า
  • คหกรรมศาสตร์ (คศ.บ.) สาขาคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ
ต้องมีข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  • ผ่านการฝึกงาน 900 ชั่วโมง
  • ผ่านการฝึกงาน 250 ชั่วโมง และมีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล 1 ปี
  • มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล 2 ปี
ปริญญาตรี / โท / เอก สาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการด้านอื่นๆ มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล 3 ปี
ปริญญาตรี / โท / เอก สาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล 4 ปี
โดยสามารถดูรายระเอียดการสมัครสอบ วันเวลา สถานที่ และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
สำหรับองค์ความรู้ที่จะต้องใช้สอบมี 5 ด้าน ดังนี้
องค์ความรู้ สัดส่วนคะแนน
โภชนบำบัดทางการแพทย์และการให้คำปรึกษา - Medical Nutrition Therapy & Counseling 30 %
การบริหารจัดการงานโภชนาการ - Food Service Management 30 %
โภชนาการพื้นฐาน - Basic Nutrition 25 %
วิทยาศาสตร์การอาหาร - Food Sciences 10 %
การวิจัย - Research 5 %
โดยถือเกณฑ์การตัดสินที่ 60 คะแนนขึ้นไป ข้อสอบออกเป็น Multiple choice ทั้งหมด
เอกสารอ้างอิง ประกาศสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยเรื่องการขึ้นทะเบียนวิชาชีพ (กอ.ช.)

No comments:

Post a Comment